Юридическая компания «Закон»

(098) 002-40-32

zakaz

Классификация видов экономической деятельности (КВЕД) 2012

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту України
11.10.2010 N 457НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДК 009:2010

Чинний від 01.01.2012 р.
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 29 листопада 2010 року N 530

ВСТУП

Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними. Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки та прогнозування її розвитку, вивчення міжгалузевих проблем.

Статистичні класифікації мають бути базовані на ґрунтовних методологічних основах, щоб забезпечувати інформаційну єдність і цілісність зібраної статистичної інформації, можливість інтегрування в процес міжнародного інформаційного обміну, що є неодмінною умовою входження в співтовариство розвинених країн світу.

Система статистичних класифікацій не статична і тому, зважаючи на зміни у світовій економіці та суспільстві, виникає потреба в перегляді центральних статистичних класифікацій. Перегляд статистичних класифікацій здійснюють принаймні один раз на 5 — 10 років. Наприклад, версії Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) прийнято в 1948, 1958, 1968, 1989, 2002 роках, Класифікації основних продуктів (CPC) — у 1989, 1997, 2002 роках.

Останній всесвітній перегляд Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) Статистична комісія ООН розпочала в 1999 році. Перегляд зініційовано у зв’язку зі швидким розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та телекомунікаційної діяльності, появою нових типів спеціалізації компаній, поділом праці, новими концептуальними підходами до класифікації професійних і адміністративних послуг. Також було враховано зростання попиту на більш повну й зіставну інформацію в деяких галузях, які представляють певний інтерес для міжнародних організацій у межах виконання міжнародних програм і державної політики, наприклад, програм щодо охорони довкілля, забезпечення населення питною водою, охорони здоров’я людини тощо.

У межах Європейського статистичного простору, який, окрім країн — членів Європейського Союзу, охоплює країни Європейської асоціації вільної торгівлі та більшість країн Центральної Європи, з 1993 року статистичні дані вперше почали збирати та розробляти за Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Співтовариства (NACE) та Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (CPA). NACE та CPA — це складова частина міжнародної інтегрованої системи статистичних класифікацій. NACE — похідна класифікація від ISIC і, задля задоволення конкретних потреб користувачів у ЄС, вона більш деталізована на нижчому рівні.

В Україні національні статистичні класифікації видів економічної діяльності, продукції, товарів створювали, використовуючи європейські класифікації в незмінному вигляді. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009-96), яку було побудовано на базі NACE (Rev. 1), відбувалось протягом 1997 — 2000 років згідно з розробленим планом заходів, а, починаючи з січня 2001 року, за цією Класифікацією здійснювали організування статистичних спостережень, формування зведеної інформації та публікацію статистичних даних. З 2006 року набула чинності друга редакція Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), побудована на базі NACE (Rev. 1.1).

Подану Класифікацію видів економічної діяльності створено на основі NACE (Rev. 2), упровадженої Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Класифікація видів економічної діяльності (далі — КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.

Основне призначення КВЕД — визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців.

Основний вид економічної діяльності — це визначальна ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних статистичних спостережень. Органи державної статистики розраховують основний вид економічної діяльності на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності підприємств за рік.

Крім того, КВЕД призначений забезпечувати

— статистичний облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності;

— проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності й аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання показників національних рахунків — рахунків виробництва й утворення доходу, таблиці «витрати-випуск»);

— зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною через застосування єдиної статистичної термінології, статистичних одиниць і принципів визначення та змінення видів економічної діяльності підприємств і організацій.

Тобто КВЕД — це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою. Отже, Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв’язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що код виду діяльності не створює прав чи обов’язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності не обов’язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності — це припущення, а не доказ.

Використання КВЕД для статистичних потреб передбачає дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж між позиціями, структурних зв’язків між класифікаціями діяльності, продукції та товарів зовнішньоекономічної діяльності, методу «зверху-вниз» (top-down) щодо основного виду діяльності, визначень статистичних одиниць тощо.

Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій класифікації є посилання на такі нормативні документи:

— Регламент (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006 (Regulation EC N 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) N 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains)

— Господарський кодекс України

— Закон України «Про державну статистику»

— Методологічні положення щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Об’єктами класифікації у КВЕД є види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців (далі — суб’єкти), що їх на вищих рівнях класифікації групують у галузі.

У Господарському кодексі України (стаття 260) і статистичних класифікаціях термін «галузь» визначено як сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові чи подібні види економічної діяльності.

Користуючись терміном «галузь», треба враховувати, що подібність видів економічної діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей її можна розглядати як у більш загальному, так і в конкретному контексті. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати в загальному контексті як галузі економіки сільське господарство або переробну промисловість.

Найбільш узагальнені угруповання видів економічної діяльності на рівні секцій КВЕД дають змогу виділити основні галузі економіки.

Задля проведення економічного аналізу, міжнародних зіставлень системи національних рахунків та поширення статистичних даних державних статистичних спостережень застосовують стандартні угруповання, наведені в додатку А.

КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій використовують як рубрикатор і їх не використовують у кодуванні. Подальшу деталізацію секцій КВЕД — розділ, група, клас — позначають цифровими кодами.

Структура кодового позначення об’єкта КВЕД

Y XX.XX,

де Y — секція (літери латинської абетки від A до U)
XX — розділ
XX.X — група
XX.XX — класКВЕД згармонізовано на рівні Y XX (розділ) з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, Rev. 4 — 2008) та на рівні Y XX.XX (клас) — з Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, Rev. 2 — 2006).

На відміну від попередніх редакцій, КВЕД не має рівня підсекції через відсутність такого рівня в базовій класифікації NACE (Rev. 2). За результатами перегляду у КВЕД також немає рівня підкласу, що зумовлено значною деталізацією класів у NACE (Rev. 2). З огляду на це КВЕД є національною класифікацією, ідентичною базовій міжнародній статистичній Класифікації видів економічної діяльності ЄС — NACE (Rev. 2).

Кількісна структура КВЕД

за класифікаційними рівнями

Секції

Розділи (XX)

Групи (XX.X)

Класи (XX.XX)

A

3

13

39

B

5

10

15

C

24

95

230

D

1

3

8

E

4

6

9

F

3

9

22

G

3

21

91

H

5

15

23

I

2

7

8

J

6

13

26

K

3

10

18

L

1

3

4

M

7

15

19

N

6

19

33

O

1

3

9

P

1

6

11

Q

3

9

12

R

4

5

15

S

3

6

19

T

2

3

3

U

1

1

1

21

88

272

615Задля відображення зв’язків національної статистичної класифікації з міжнародними у КВЕД наведено коди NACE (Rev. 1.1, 2006) та ISIC (Rev. 4, 2008).

Ведення КВЕД здійснює Держкомстат.

Підставою для внесення змін до КВЕД є відповідні зміни в базовій міжнародній статистичній класифікації NACE.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому розділі наведено основні терміни та визначення понять, що їх використовують у контексті КВЕД. В інших контекстах ці терміни можуть мати інше значення.

Аутсорсинг — угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжні функції.

Термін «аутсорсинг» також використовують, якщо підрядник здійснює допоміжну діяльність, і не залежить від того, чи виконують такі завдання на ринкових умовах. Замовник і підрядник можуть бути розташовані в межах однієї економічної території чи в різних економічних територіях. Фактичне місцезнаходження не впливає на класифікацію цих суб’єктів.

Замовник — це суб’єкт, який вступає в договірні відносини з іншим суб’єктом (підрядником), що передбачають виконання підрядником певних завдань, зокрема, частини виробничого процесу або повного виробничого процесу, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжних функцій.

Підрядник (субпідрядник) — це суб’єкт, що виконує певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбору персоналу, допоміжні функції.

Діяльність замовників і підрядників класифікують за встановленими правилами.

Валову додану вартість за основною ціною визначають як різницю між випуском продукції за основною ціною та проміжним споживанням за цінами покупців.

Виключний побічний продукт — це продукт, технологічно пов’язаний із виробництвом інших продуктів однієї класифікаційної групи, але не вироблений у жодній іншій групі (наприклад, виробництво меляси пов’язане з виробництвом цукру). Виключні побічні продукти використовують як вхідні матеріали (сировину) для виробництва інших продуктів.

Виробництво — це економічна діяльність, результатом якої є продукція. Це поняття використовують для позначення всіх видів економічної діяльності.

Термін «виробництво» призначено не тільки стосовно сільського господарства, добувної або переробної промисловості. Його використовують також стосовно сфери послуг. Для позначення виробництва можуть використовувати і точніші терміни: надання послуг, оброблення, перероблення тощо залежно від сфери діяльності. Обсяг виробництва вимірюють за допомогою різних методів у натуральному чи вартісному вираженні.

Готова продукція — це продукція, процес перероблення якої завершено.

Допоміжні види економічної діяльності — це види діяльності, які виконують переважно у сфері послуг, а їх результати використовує сам суб’єкт задля обслуговування його основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо).

Другорядні види економічної діяльності — це будь-які інші (крім основного) види економічної діяльності суб’єкта з виробництва товарів або надання послуг.

Економічна діяльність — процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Засоби виробництва — це товари (крім сировини та палива), що їх використовують для виробництва інших товарів чи послуг. До засобів виробництва належать виробничі приміщення, машини й устатковання, транспортні засоби, трактори тощо. Землю не розглядають як засіб виробництва.

Звичайний (ординарний) побічний продукт — це продукт, технологічно пов’язаний з виробництвом інших продуктів, але класифікований у різних класифікаційних групах (наприклад, водень, одержаний унаслідок очищення сирої нафти, технологічно пов’язаний з воднем, отриманим у процесі виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, і є ідентичним водневі, одержаному в результаті виробництва інших основних хімічних речовин).

Напівфабрикати — це продукція, яка вже зазнала певного перероблення, але яка ще не готова до застосування. Напівфабрикати можуть бути передані іншим виробникам чи підрядникам для подальшого перероблення (наприклад, литі заготовки, що їх передають для кінцевого перероблення).

Оброблення — це процес, який виконують, щоб зберегти певні види продукції, надати їм деяких властивостей або запобігти шкідливому впливові, який може виявлятися внаслідок їх використання (наприклад, оброблення сільськогосподарських культур, деревини, металів або оброблення відходів).

Основний вид економічної діяльності — це вид діяльності суб’єкта, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або інший визначений критерій).

Перероблення — це технологічний процес, виконання якого змінює форму, властивості чи склад сировини, напівфабрикатів або, в окремих випадках, готової продукції, задля отримання нової продукції.

Переробна промисловість — усі види економічної діяльності, віднесені до секції C «Переробна промисловість». До неї належать як кустарно-ремісничі промисли, так I серійне виробництво. Використання машин і устатковання для виконання економічної діяльності характерне не тільки для секції C.

Продукція — це результат економічної діяльності. Це загальний термін, який використовують як для позначення товарів, так і послуг.

Товари — це матеріальні об’єкти, на які є попит та щодо яких можна встановити права власності. Товари придатні для транспортування, їх долучають до обміну, тобто вони є предметом купівлі та продажу. Це може бути продукція серійного виробництва, унікальні витвори або матеріальні засоби для надання послуг (дискета з програмним забезпеченням). Виробництво товарів і обмін ними є різними видами економічної діяльності.

Послуги — це результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві.

Проміжне споживання — це витрати на товари та послуги (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту тощо), що їх використовують суб’єкти для виробничих потреб.

Процес промислового виробництва — це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів», C «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» та F «Будівництво».

Устатковання виробничого призначення — це машини й обладнання, призначені для виробництва продукції (наприклад, металорізальні верстати, пральні машини для пралень).

Устатковання побутового призначення — це машини й обладнання, призначені для споживання домашніми господарствами (наприклад, побутові пральні машини).

У тексті КВЕД вжито скорочення: н. в. і. у. — не віднесено до інших угруповань.

5 СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Код

Назва

NACE
(Rev. 1.1)

ISIC
(Rev. 4)

A

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

A

01

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг

01

01.1

Вирощування однорічних і дворічних культур

011

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.11*

0111

01.12*

0111

01.12

Вирощування рису

01.11*

0112

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.11*

0113

01.12*

0113

01.14

Вирощування цукрової тростини

01.11*

0114

01.15

Вирощування тютюну

01.11*

0115

01.16

Вирощування прядивних культур

01.11*

0116

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

01.11*

0119

01.12*

0119

01.2

Вирощування багаторічних культур

012

01.21

Вирощування винограду

01.13*

0121

01.22

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів

01.13*

0122

01.23

Вирощування цитрусових

01.13*

0123

01.24

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

01.13*

0124

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

01.12*

0125

01.13*

0125

01.26

Вирощування олійних плодів

01.11*

0126

01.13*

0126

01.27

Вирощування культур для виробництва напоїв

01.13*

0127

01.28

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур

01.11*

0128

01.12*

0128

01.13*

0128

01.29

Вирощування інших багаторічних культур

01.11*

0129

02.01*

0129

01.3

Відтворення рослин

013

01.30

Відтворення рослин

01.12*

0130

01.4

Тваринництво

014

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.21*

0141*

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

01.21*

0141*

01.43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

01.22*

0142

01.44

Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих

01.25*

0143

01.45

Розведення овець і кіз

01.22*

0144

01.46

Розведення свиней

01.23*

0145

01.47

Розведення свійської птиці

01.24*

0146

01.49

Розведення інших тварин

01.22*

0149

01.25*

0149

01.5

Змішане сільське господарство

015

01.50

Змішане сільське господарство

01.30

0150

01.6

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність

016

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

01.41*

0161

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

01.42

0162

92.72*

0162

01.63

Післяурожайна діяльність

01.11*

0163

01.13*

0163

01.41*

0163

01.64

Оброблення насіння для відтворення

01.11*

0164

01.12*

0164

01.13*

0164

01.41*

0164

01.7

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг

017

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг

01.50*

0170

02

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

02.1

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

021

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

01.12*

0210

02.01*

0210

02.2

Лісозаготівлі

022

02.20

Лісозаготівлі

02.01*

0220

02.3

Збирання дикорослих недеревних продуктів

023

02.30

Збирання дикорослих недеревних продуктів

01.12*

0230

01.13*

0230

02.01*

0230

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

024

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.02

0240

74.14*

0240

03

Рибне господарство

03

03.1

Рибальство

031

03.11

Морське рибальство

05.01*

0311

03.12

Прісноводне рибальство

05.01*

0312

03.2

Рибництво (аквакультура)

032

03.21

Морське рибництво (аквакультура)

05.02*

0321

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

01.25*

0322

05.02*

0322

B

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ

B

05

Добування кам’яного та бурого вугілля

05

05.1 

Добування кам’яного вугілля 

  

051 

05.10

Добування кам’яного вугілля

10.10*

0510

05.2

Добування бурого вугілля

052

05.20

Добування бурого вугілля

10.20*

0520

06

Добування сирої нафти та природного газу

06

06.1

Добування сирої нафти

061

06.10

Добування сирої нафти

11.10*

0610

06.2

Добування природного газу

062

06.20

Добування природного газу

11.10*

0620

07

Добування металевих руд

07

07.1

Добування залізних руд

071

07.10

Добування залізних руд

13.10*

0710

07.2

Добування руд кольорових металів

072

07.21

Добування уранових і торієвих руд

12.00*

0721

07.29

Добування руд інших кольорових металів

13.20*

0729

08

Добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів

08

08.1

Добування каменю, піску та глини

081

08.11

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

14.11*

0810*

14.12*

0810*

14.13*

0810*

08.12

Добування піску, гравію, глин і каоліну

14.21*

0810*

14.22*

0810*

08.9

Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у.

089

08.91

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив

14.30*

0891

08.92

Добування торфу

10.30*

0892

08.93

Добування солі

14.40*

0893

08.99

Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у.

14.50*

0899

09

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів

09

09.1

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

091

09.10

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

11.10*

0910

11.20

0910

09.9

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів

099

09.90

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів

10.10*

0990

10.20*

0990

10.30*

0990

12.00*

0990

13.10*

0990

13.20*

0990

14.11*

0990

14.12*

0990

14.13*

0990

14.21*

0990

14.22*

0990

14.30*

0990

14.40*

0990

14.50*

0990

C

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

C

10

Виробництво харчових продуктів

10

10.1

Виробництво м’яса та м’ясних продуктів

101

10.11

Виробництво м’яса

15.11

1010*

15.12*

1010*

10.12

Виробництво м’яса свійської птиці

15.12*

1010*

10.13

Виробництво м’ясних продуктів

15.13*

1010*

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

102

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

15.20*

1020

10.3

Перероблення та консервування фруктів і овочів

103

10.31

Перероблення та консервування картоплі

15.31

1030*

10.32

Виробництво фруктових і овочевих соків

15.32

1030*

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

01.41*

1030*

15.33*

1030*

51.31*

1030*

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

104

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

01.13*

1040*

15.41

1040*

15.42

1040*

10.42

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів

15.43

1040*

10.5

Виробництво молочних продуктів

105

10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

15.51

1050*

10.52

Виробництво морозива

15.52

1050*

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів

106

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

15.61

1061

10.62

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів

15.62*

1062

10.7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

107*

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15.81*

1071*

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

15.82

1071*

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

15.85*

1074

10.8

Виробництво інших харчових продуктів

107*

10.81

Виробництво цукру

15.83

1072

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

15.84

1073

10.83

Виробництво чаю та кави

15.86

1079*

10.84

Виробництво прянощів і приправ

14.40*

1079*

15.87

1079*

10.85

Виробництво готової їжі та страв

15.13*

1075

15.20*

1075

15.33*

1075

15.81*

1075

15.85*

1075

10.86

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

15.88

1079*

10.89

Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань

15.13*

1079*

15.62*

1079*

15.81*

1079*

15.89

1079*

10.9

Виробництво готових кормів для тварин

108

10.91

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

15.71

1080*

10.92

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

15.72

1080*

11 

Виробництво напоїв 

  

11 

11.0

Виробництво напоїв

110

11.01

Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв

15.91

1101

15.92*

1101

51.34*

1101

11.02

Виробництво виноградних вин

01.13*

1102*

15.93

1102*

51.34*

1102*

11.03

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин

15.94

1102*

11.04

Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів

15.95

1102*

11.05

Виробництво пива

15.96

1103*

11.06

Виробництво солоду

15.97

1103*

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

15.98

1104

12

Виробництво тютюнових виробів

12

12.0

Виробництво тютюнових виробів

120

12.00

Виробництво тютюнових виробів

16.00

1200

13

Текстильне виробництво

13

13.1

Підготування та прядіння текстильних волокон

131*

13.10

Підготування та прядіння текстильних волокон

17.11

1311

17.12

1311

17.13

1311

17.14

1311

17.15

1311

17.16

1311

17.17

1311

13.2

Ткацьке виробництво

131*

13.20

Ткацьке виробництво

17.21

1312

17.22

1312

17.23

1312

17.24

1312

17.25

1312

18.30*

1312

13.3

Оздоблення текстильних виробів

131*

13.30

Оздоблення текстильних виробів

17.30

1313

52.74*

1313

13.9

Виробництво інших текстильних виробів

139

13.91

Виробництво трикотажного полотна

17.60

1391

18.30*

1391

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

17.40*

1392

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

17.51

1393

13.94

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток

17.52*

1394

13.95

Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу

17.53

1399*

13.96

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення

17.54*

1399*

13.99

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.

17.54*

1399*

36.63*

1399*

14

Виробництво одягу

14

14.1

Виробництво одягу, крім хутряного

141

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

18.10*

1410*

14.12

Виробництво робочого одягу

18.21

1410*

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

18.22

1410*

14.14

Виробництво спіднього одягу

18.23

1410*

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

17.71*

1410*

18.24*

1410*

14.2

Виготовлення виробів із хутра

142

14.20

Виготовлення виробів із хутра

18.30*

1420

14.3

Виробництво трикотажного та в’язаного одягу

143

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

17.71*

1430*

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу

17.72

1430*

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

15

15.1

Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра

151

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

18.30*

1511

19.10

1511

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів

19.20*

1512

36.63*

1512

15.2

Виробництво взуття

152

15.20

Виробництво взуття

19.30*

1520

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16

16.1

Лісопильне та стругальне виробництво

161

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

02.01*

1610

20.10

1610

16.2

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

162

16.21

Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону

20.20

1621

16.22

Виробництво щитового паркету

20.30*

1622*

16.23

Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів

20.30*

1622*

16.24

Виробництво дерев’яної тари

20.40*

1623

16.29

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

19.30*

1629

20.51*

1629

20.52*

1629

36.63*

1629

17

Виробництво паперу та паперових виробів

17

17.1

Виробництво паперової маси, паперу та картону

170*

17.11

Виробництво паперової маси

21.11

1701*

17.12 

Виробництво паперу та картону 

21.12 

1701* 

17.2

Виготовлення виробів з паперу та картону

170*

17.21

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари

21.21

1702

17.22

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення

17.54*

1709*

21.22*

1709*

17.23

Виробництво паперових канцелярських виробів

21.23

1709*

22.22*

1709*

17.24

Виробництво шпалер

21.24

1709*

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону

21.25*

1709*

36.63*

1709*

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

18

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг

181

18.11

Друкування газет

22.21

1811*

18.12

Друкування іншої продукції

21.22*

1811*

21.25*

1811*

22.22*

1811*

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

22.24

1812*

22.25

1812*

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг

22.23

1812*

18.2

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

182

18.20

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

22.31

1820

22.32

1820

22.33

1820

19

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

19.1

Виробництво коксу та коксопродуктів

191

19.10

Виробництво коксу та коксопродуктів

23.10

1910

24.14*

1910

19.2

Виробництво продуктів нафтоперероблення

192

19.20

Виробництво продуктів нафтоперероблення

10.10*

1920

10.20*

1920

10.30*

1920

23.20

1920

20

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

20.1

Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах

201

20.11

Виробництво промислових газів

24.11

2011*

20.12

Виробництво барвників і пігментів

24.12

2011*

20.13

Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин

23.30*

2011*

24.13

2011*

20.14

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

15.92*

2011*

24.14*

2011*

20.15

Виробництво добрив і азотних сполук

24.15*

2012

20.16

Виробництво пластмас у первинних формах

24.16

2013*

20.17

Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах

24.17

2013*

20.2

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

202*

20.20

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

24.20

2021

20.3

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

202*

20.30

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

24.30

2022

20.4

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів

202*

20.41

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

24.51*

2023*

20.42

Виробництво парфумних і косметичних засобів

24.51*

2023*

24.52

2023*

20.5

Виробництво іншої хімічної продукції

202*

20.51

Виробництво вибухових речовин

24.61

2029*

36.63*

2029*

20.52

Виробництво клеїв

24.62*

2029*

20.53

Виробництво ефірних олій

24.63

2029*

20.59

Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.

24.62*

2029*

24.64

2029*

24.66*

2029*

20.6

Виробництво штучних і синтетичних волокон

203

20.60

Виробництво штучних і синтетичних волокон

24.70

2030

21

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

21.1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

210*

21.10

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

24.41

2100*

21.2

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

210*

21.20

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

23.30*

2100*

24.42*

2100*

22

Виробництво гумових і пластмасових виробів

22

22.1

Виробництво гумових виробів

221

22.11

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок

25.11

2211

25.12

2211

22.19

Виробництво інших гумових виробів

19.30*

2219

25.13*

2219

36.62*

2219

36.63*

2219

22.2

Виробництво пластмасових виробів

222

22.21

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

25.21*

2220*

22.22

Виробництво тари з пластмас

25.22

2220*

22.23

Виробництво будівельних виробів із пластмас

25.23*

2220*

36.63*

2220*

22.29

Виробництво інших виробів із пластмас

19.30*

2220*

25.24*

2220*

36.63*

2220*

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

23

23.1

Виробництво скла та виробів зі скла

231

23.11

Виробництво листового скла

26.11

2310*

23.12

Формування й оброблення листового скла

26.12

2310*

23.13

Виробництво порожнистого скла

26.13

2310*

23.14

Виробництво скловолокна

26.14

2310*

23.19

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних

26.15*

2310*

23.2

Виробництво вогнетривких виробів

239*

23.20

Виробництво вогнетривких виробів

26.26

2391

23.3

Виробництво будівельних матеріалів із глини

239*

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит

26.30

2392*

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

26.40*

2392*

23.4

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки

239*

23.41

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

26.21

2393*

23.42

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

26.22

2393*

23.43

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

26.23

2393*

23.44

Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення

26.24

2393*

31.62*

2393*

23.49

Виробництво інших керамічних виробів

26.25

2393*

23.5

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

239*

23.51

Виробництво цементу

26.51

2394*

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

26.52

2394*

26.53

2394*

23.6

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу

239*

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

26.61

2395*

23.62

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

26.62

2395*

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

26.63

2395*

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей

26.64

2395*

23.65

Виготовлення виробів із волокнистого цементу

26.65

2395*

23.69

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу

26.66

2395*

23.7

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

239*

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

26.70

2396

23.9

Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань

239*

23.91

Виробництво абразивних виробів

26.81*

2399*

23.99

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

26.82

2399*

24

Металургійне виробництво

24

24.1

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

241*

24.10

Виробництво чавуну сталі та феросплавів

27.10

2410*

24.2

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі

241*

24.20

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі

27.22

2410*

24.3

Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі

241*

24.31

Холодне волочіння прутків і профілів

27.31

2410*

24.32

Холодний прокат вузької штаби

27.32

2410*

24.33

Холодне штампування та гнуття

27.33

2410*

28.11*

2410*

24.34

Холодне волочіння дроту

27.34

2410*

24.4

Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів

242

24.41

Виробництво дорогоцінних металів

27.41

2420*

24.42

Виробництво алюмінію

27.42

2420*

24.43

Виробництво свинцю, цинку й олова

27.43

2420*

24.44

Виробництво міді

27.44

2420*

24.45

Виробництво інших кольорових металів

27.45

2420*

24.46

Виробництво ядерних матеріалів

23.30*

2420*

24.5

Лиття металів

243

24.51

Лиття чавуну

27.21

2431*

27.51

2431*

24.52

Лиття сталі

27.52

2431**

24.53

Лиття легких кольорових металів

27.53

2432*

24.54

Лиття інших кольорових металів

27.54

2432*

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

25

25.1

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів

251*

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

28.11*

2511*

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

28.12*

2511*

25.2

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів

251*

25.21

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

28.22*

2512*

25.29

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

28.21*

2512*

25.3

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

251*

25.30

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

28.30*

2513

25.4

Виробництво зброї та боєприпасів

252

25.40

Виробництво зброї та боєприпасів

29.60*

2520

25.5

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

259*

25.50

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

28.40

2591

25.6

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів

259*

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття на метали

28.51

2592*

25.62

Механічне оброблення металевих виробів

28.52*

2592*

25.7

Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення

259*

25.71

Виробництво столових приборів

28.61*

2593*

28.75*

2593*

25.72

Виробництво замків і дверних петель

28.63*

2593*

25.73

Виробництво інструментів

28.62*

2593*

29.56*

2593*

25.9

Виробництво інших готових металевих виробів

259*

25.91

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів

28.71*

2599*

25.92

Виробництво легких металевих паковань

28.72

2599*

25.93

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

28.73

2599*

28.74*

2599*

25.94

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів

28.74*

2599*

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

28.75*

2599*

31.62*

2599*

36.63*

2599*

26

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

26

26.1

Виробництво електронних компонентів і плат

261

26.11

Виробництво електронних компонентів

24.66*

2610*

31.10*

2610*

31.20*

2610*

31.30*

2610*

32.10*

2610*

32.30*

2610*

26.12

Виробництво змонтованих електронних плат

32.10*

2610*

26.2

Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання

262

26.20

Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання

30.02*

2620

32.30*

2620

26.3

Виробництво обладнання зв’язку

263

26.30

Виробництво обладнання зв’язку

31.62*

2630

32.20*

2630

32.30*

2630

26.4

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення

264

26.40

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення

32.30*

2640

36.50*

2640

26.5

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників

265

26.51

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

31.62*

2651

33.20*

2651

26.52

Виробництво годинників

33.50*

2652

26.6

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

266

26.60

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

33.10*

2660

26.7

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання

267

26.70

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання

32.30*

2670

33.20*

2670

33.40*

2670

26.8

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних

268

26.80

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних

24.65

2680

27

Виробництво електричного устатковання

27

27.1

Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури

271

27.11

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

31.10*

2710*

31.62*

2710*

27.12

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури

31.20*

2710*

27.2

Виробництво батарей і акумуляторів

272

27.20

Виробництво батарей і акумуляторів

31.40

2720

27.3

Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв

273

27.31

Виробництво волоконно-оптичних кабелів

31.30*

2731

33.40*

2731

27.32

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів

31.30*

2732

27.33

Виробництво електромонтажних пристроїв

25.23*

2733

25.24*

2733

31.20*

2733

27.4

Виробництво електричного освітлювального устатковання

274

27.40

Виробництво електричного освітлювального устатковання

31.50

2740

31.61*

2740

31.62*

2740

27.5

Виробництво побутових приладів

275

27.51

Виробництво електричних побутових приладів

29.71*

2750*

27.52

Виробництво неелектричних побутових приладів

29.72*

2750*

27.9

Виробництво іншого електричного устатковання

279

27.90

Виробництво іншого електричного устатковання

29.43*

2790

31.20*

2790

31.30*

2790

31.62*

2790

32.10*

2790

28

Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.

28

28.1

Виробництво машин і устатковання загального призначення

281*

28.11

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів

29.11*

2811

29.12*

2811

34.30*

2811

28.12

Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання

29.12*

2812

29.13*

2812

28.13

Виробництво інших помп і компресорів

29.12*

2813*

28.14

Виробництво інших кранів і клапанів

29.13*

2813*

28.15

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів

29.14*

2814

28.2

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення

281*

28.21

Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників

29.21*

2815

29.71*

2815

29.72*

2815

28.22

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання

29.22*

2816

35.50*

2816

28.23

Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп’ютерів і периферійного устатковання

30.01

2817

32.30*

2817

36.12*

2817

28.24

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів

29.41*

2818

28.25

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання

29.23*

2819*

29.71*

2819*

28.29

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.

29.24*

2819*

29.43*

2819*

33.20*

2819*

28.3

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

282*

28.30

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

29.31*

2821

29.32*

2821

29.53*

2821

28.4

Виробництво металообробних машин і верстатів

282

28.41

Виробництво металообробних машин

28.62*

2822*

29.42*

2822*

28.49

Виробництво інших верстатів

28.62*

2822*

29.43*

2822*

31.62*

2822*

28.9

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення

282*

28.91

Виробництво машин і устатковання для металургії

29.51*

2823

28.92

Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва

28.62*

2824

29.52*

2824

34.10*

2824

28.93

Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну

29.53*

2825

28.94

Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів

29.54*

2826

29.56*

2826

28.95

Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону

29.55*

2829*

28.96

Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми

29.56*

2829*

28.99

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.

29.56*

2829*

31.62*

2829*

33.20*

2829*

33.40*

2829*

35.30*

2829*

36.50*

2829*

36.63*

2829*

29

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

29

29.1

Виробництво автотранспортних засобів

291

29.10

Виробництво автотранспортних засобів

34.10*

2910

29.2

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

292

29.20

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

34.20*

2920

29.3

Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

293

29.31

Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів

31.61*

2930*

29.32

Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

34.30*

2930*

36.11*

2930*

30

Виробництво інших транспортних засобів

30

30.1

Будування суден і човнів

301

30.11

Будування суден і плавучих конструкцій

35.11*

3011

36.11*

3011

30.12

Будування прогулянкових і спортивних човнів

35.12*

3012

30.2

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

302

30.20

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

31.62*

3020

35.20*

3020

36.11*

3020

30.3

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання

303

30.30

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання

29.60*

3030

35.30*

3030

36.11*

3030

30.4

Виробництво військових транспортних засобів

304

30.40

Виробництво військових транспортних засобів

29.60*

3040

30.9

Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.

309

30.91

Виробництво мотоциклів

34.10*

3091

35.41

3091

30.92

Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок

35.42

3092

35.43*

3092

36.63*

3092

30.99

Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань

35.50*

3099

31

Виробництво меблів

31

31.0

Виробництво меблів

310

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

35.50*

3100*

36.11*

3100*

36.12*

3100*

31.02

Виробництво кухонних меблів

36.11*

3100*

36.13*

3100*

31.03

Виробництво матраців

36.15

3100*

31.09

Виробництво інших меблів

36.11*

3100*

36.14*

3100*

32

Виробництво іншої продукції

32

32.1

Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів

321

32.11

Карбування монет

36.21

3211*

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів

33.50*

3211*

36.22

3211*

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів

33.50*

3212

36.61

3212

32.2

Виробництво музичних інструментів

322

32.20

Виробництво музичних інструментів

36.30*

3220

32.3

Виробництво спортивних товарів

323

32.30

Виробництво спортивних товарів

36.40*

3230

32.4

Виробництво ігор та іграшок

324

32.40

Виробництво ігор та іграшок

36.50*

3240

32.5

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

325

32.50

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

17.40*

3250

24.42*

3250

25.13*

29.24*

33.10*

33.20*

33.40*

32.9

Виробництво продукції, н. в. і. у.

329

32.91

Виробництво мітел і щіток

36.62*

3290*

32.99

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.

18.10*

3290*

18.24*

3290*

19.20*

3290*

20.51*

3290*

20.52*

3290*

22.11*

3290*

25.13*

3290*

25.24*

3290*

28.75*

3290*

33.10*

3290*

36.40*

3290*

36.63*

3290*

33

Ремонт і монтаж машин і устатковання

33

33.1

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання

331

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

28.11*

3311

28.21*

3311

28.22*

3311

28.30*

3311

28.61*

3311

28.62*

3311

28.63*

3311

28.71*

3311

28.75*

3311

29.60*

3311

34.20*

3311

35.50*

3311

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

28.52*

3312

29.11*

3312

29.12*

3312

29.13*

3312

29.14*

3312

29.21*

3312

29.22*

3312

29.23*

3312

29.24*

3312

29.31*

3312

29.32*

3312

29.41*

3312

29.42*

3312

29.43*

3312

29.51*

3312

29.52*

3312

29.53*

3312

29.54*

3312

29.55*

3312

29.56*

3312

72.50*

3312

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання

29.24*

3313

31.10*

3313

31.62*

3313

32.10*

3313

32.30*

3313

33.10*

3313

33.20*

3313

33.40*

3313

33.50*

3313

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання

27.91*

3314

31.10*

3314

31.20*

3314

31.62*

3314

33.10*

3314

33.20*

3314

33.15

Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів

35.11*

3315*

35.12*

3315*

33.16

Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

35.30*

3315*

33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

35.20*

3315*

35.43*

3315*

35.50*

3315*

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

17.40*

3319

17.52*

3319

20.40*

3319

20.51*

3319

25.13*

3319

25.21*

3319

25.24*

3319

26.15*

3319

26.40*

3319

26.81*

3319

36.30*

3319

36.50*

3319

33.2

Установлення та монтаж машин і устатковання

332

33.20

Установлення та монтаж машин і устатковання

25.21*

3320

26.15*

3320

26.40*

3320

26.81*

3320

28*

3320

29*

3320

30*

3320

31*

3320

32*

3320

33*

3320

33.30

3320

34*

3320

35*

3320

36*

3320

D

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

D

35

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

35

35.1

Виробництво, передача та розподілення електроенергії

351

35.11

Виробництво електроенергії

40.11*

3510*

35.12

Передача електроенергії

40.12

3510*

35.13

Розподілення електроенергії

40.13*

3510*

35.14

Торгівля електроенергією

40.13*

3510*

35.2

Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

352

35.21

Виробництво газу

40.21

3520*

35.22

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

40.22*

3520*

35.23

Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

40.22*

3520*

35.3

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

353

35.30

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

40.30

3530

E

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

E

36

Забір, очищення та постачання води

36

36.0

Забір, очищення та постачання води

360

36.00

Забір, очищення та постачання води

41.00

3600

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37

37.0

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

370

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

90.01

3700

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

38

38.1

Збирання відходів

381

38.11

Збирання безпечних відходів

90.02*

3811

90.03*

3811

38.12

Збирання небезпечних відходів

23.30*

3812

40.11*

3812

90.02*

3812

38.2

Оброблення та видалення відходів

382

38.21

Оброблення та видалення безпечних відходів

14.50*

3821

24.15*

3821

90.02*

3821

38.22

Оброблення та видалення небезпечних відходів

23.30*

3822

90.02*

3822

38.3

Відновлення матеріалів

383

38.31

Демонтаж (розбирання) машин і устатковання

37.10*

3830*

38.32

Відновлення відсортованих відходів

37.10*

3830*

37.20*

3830*

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39

39.0

Інша діяльність щодо поводження з відходами

390

39.00

Інша діяльність щодо поводження з відходами

90.03*

3900

F

БУДІВНИЦТВО

F

41

Будівництво будівель

41

41.1

Організація будівництва будівель

410

41.10

Організація будівництва будівель

70.11*

4100*

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель

410*

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

20.30*

4100*

25.23*

4100*

28.11*

4100*

45.21*

4100*

45.23*

4100*

42

Будівництво споруд

70.11*

42

42.1

Будівництво доріг і залізниць

421

42.11

Будівництво доріг і автострад

45.23*

4210*

42.12

Будівництво залізниць і метрополітену

45.21*

4210*

45.23*

4210*

42.13

Будівництво мостів і тунелів

45.21*

4210*

42.2

Будівництво комунікацій

422

42.21

Будівництво трубопроводів

45.21*

4220*

45.24*

4220*

45.25*

4220*

42.22

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

45.21*

4220*

42.9

Будівництво інших споруд

429

42.91

Будівництво водних споруд

45.24*

4290*

42.99

Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

45.21*

4290*

45.23*

4290*

43

Спеціалізовані будівельні роботи

43

43.1

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

431

43.11

Знесення

45.11*

4311

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

45.11*

4312*

43.13

Розвідувальне буріння

45.12

4312*

43.2

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

432

43.21

Електромонтажні роботи

45.31*

4321

45.34*

4321

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

45.31*

4322

45.33

4322

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

29.22*

4329

45.31*

4329

45.32

4329

45.34*

4329

43.3

Роботи із завершення будівництва

433

43.31

Штукатурні роботи

45.41

4330*

43.32

Установлення столярних виробів

20.30*

4330*

25.23*

4330*

28.12*

4330*

45.42

4330*

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

45.43

4330*

43.34

Малярні роботи та скління

45.44

4330*

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

45.45*

4330*

43.9

Інші спеціалізовані будівельні роботи

439

43.91

Покрівельні роботи

20.30*

4390*

45.22*

4390*

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

45.21*

4390*

45.22*

4390*

45.24*

4390*

45.25*

4390*

45.45*

4390*

45.50

4390*

G

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

G

45

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

45.1

Торгівля автотранспортними засобами

451

45.11

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

50.10*

4510*

45.19

Торгівля іншими автотранспортними засобами

50.10*

4510*

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

452

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

50.20*

4520

45.3

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

453

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

50.30*

4530*

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

50.30*

4530*

45.4

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

454

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

50.40

4540

46

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

46.1

Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту

461

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

51.11

4610*

46.12

Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

51.12

4610*

46.13

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

51.13

4610*

46.14

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками

51.14

4610*

46.15

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

51.15

4610*

46.16

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

51.16

4610*

46.17

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

51.17

4610*

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

51.18

4610*

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

51.19

4610*

46.2

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

462

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

51.21

4620*

51.25

4620*

46.22

Оптова торгівля квітами та рослинами

51.22

4620*

46.23

Оптова торгівля живими тваринами

51.23

4620*

46.24

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

51.24

4620*

46.3

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

463

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

51.31*

4630*

51.38*

4630*

46.32

Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами

51.32

4630*

46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

51.33

4630*

46.34

Оптова торгівля напоями

51.34*

4630*

46.35

Оптова торгівля тютюновими виробами

51.35

4630*

46.36

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

51.36

4630*

46.37

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

51.37

4630*

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

51.38*

4630*

46.39

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

51.39

4630*

46.4

Оптова торгівля товарами господарського призначення

464

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

51.41

4641*

46.42

Оптова торгівля одягом і взуттям

51.42

4641*

46.43

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

51.43*

4649*

51.47*

4649*

46.44

Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення

51.44*

4649*

46.45

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

51.45

4649*

46.46

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

51.46

4649*

46.47

Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

51.43*

4649*

51.47*

4649*

46.48

Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами

51.47*

4649*

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

51.44*

4649*

51.47*

4649*

46.5

Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням

465

46.51

Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням

51.84

4651

46.52

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього

51.43*

4652

51.86

4652

46.6

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

466*

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

51.88

4653

46.62

Оптова торгівля верстатами

51.81

4659*

46.63

Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва

51.82

4659*

46.64

Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва

51.83

4659*

46.65

Оптова торгівля офісними меблями

51.85*

4659*

46.66

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням

51.85*

4659*

46.69

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

51.87

4659*

46.7

Інші види спеціалізованої оптової торгівлі

466*

46.71

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

51.51

4661

46.72

Оптова торгівля металами та металевими рудами

51.52

4662

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

51.44*

4663*

51.47*

4663*

51.53

4663*

46.74

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього

51.54

4663*

46.75

Оптова торгівля хімічними продуктами

51.55*

4669*

46.76

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

51.55*

4669*

51.56

4669*

46.77

Оптова торгівля відходами та брухтом

51.57

4669*

46.9

Неспеціалізована оптова торгівля

469

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

51.90

4690

47

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

47.1

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

471

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

52.11

4711

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

52.12

4719

47.2

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

472

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

52.21

4721*

52.27

4721*

47.22

Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

52.22

4721*

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

52.23

4721*

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

52.24

4721*

47.25

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

52.25

4722

47.26

Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

52.26

4723

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

52.27*

4721*

47.3

Роздрібна торгівля пальним

473

47.30

Роздрібна торгівля пальним

50.50

4730

47.4

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

474

47.41

Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

52.48*

4741*

47.42

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

52.48*

4741 *

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

52.45*

4742

47.5

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах

475

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

52.41

4751

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

52.46

4752

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

52.44*

4753

52.48*

4753

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

52.45*

4759*

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

52.44*

4759*

52.45*

4759*

52.48*

4759*

47.6

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах

476

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

52.47*

4761*

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

52.47*

4761*

47.63

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

52.45*

4762

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

52.48*

4763

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

52.48*

4764

47.7

Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах

477

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

52.42

4771*

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

52.43

4771*

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

52.31

4772*

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

52.32

4772*

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

52.33

4772*

47.76

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

52.48*

4773*

47.77

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

52.48*

4773*

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

52.48*

4773*

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

52.50

4774

52.63*

4774

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

478

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

52.62*

4781

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

52.62*

4782

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

52.62*

4789

47.9

Роздрібна торгівля поза магазинами

479

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

52.61

4791

52.63*

4791

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

52.63*

4799

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

H

49

Наземний і трубопровідний транспорт

49

49.1

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

491*

49.10

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

60.10*

4911

49.2

Вантажний залізничний транспорт

491*

49.20

Вантажний залізничний транспорт

60.10*

4912

49.3

Інший пасажирський наземний транспорт

492*

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

60.21*

4921

49.32

Надання послуг таксі

60.22

4922*

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

60.21*

4922*

60.23

4922*

49.4

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей

492*

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

60.24*

4923*

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

60.24*

4923*

49.5

Трубопровідний транспорт

493

49.50

Трубопровідний транспорт

60.30

4930

50

Водний транспорт

50

50.1

Пасажирський морський транспорт

501*

50.10

Пасажирський морський транспорт

61.10*

5011

50.2

Вантажний морський транспорт

501*

50.20

Вантажний морський транспорт

61.10*

5012

50.3

Пасажирський річковий транспорт

502*

50.30

Пасажирський річковий транспорт

61.20*

5021

50.4

Вантажний річковий транспорт

502*

50.40

Вантажний річковий транспорт

61.20*

5022

51

Авіаційний транспорт

51

51.1

Пасажирський авіаційний транспорт

511

51.10

Пасажирський авіаційний транспорт

62.10*

5110

62.20*

5110

51.2

Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт

512

51.21

Вантажний авіаційний транспорт

62.10*

5120*

62.20*

5120*

51.22

Космічний транспорт

62.30*

5120

52

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

52.1

Складське господарство

521

52.10

Складське господарство

63.12

5210

52.2

Допоміжна діяльність у сфері транспорту

522

52.21

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

11.10*

5221

50.20*

5221

60.10*

5221

63.21

5221

52.22

Допоміжне обслуговування водного транспорту

11.10*

5222

61.10*

5222

61.20*

5222

63.22*

5222

52.23

Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту

62.30*

5223

63.23*

5223

52.24

Транспортне оброблення вантажів

63.11

5224

52.29

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

63.40*

5229

53

Поштова та кур’єрська діяльність

53

53.1

Діяльність національної пошти

531

53.10

Діяльність національної пошти

64.11*

5310

53.2 

Інша поштова та кур’єрська діяльність    

532 

53.20

Інша поштова та кур’єрська діяльність

64.12

5320

I

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

I

55

Тимчасове розміщування

55

55.1

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

551*

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.10

5510*

55.2

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

551*

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

55.21*

5510*

55.23*

5510*

55.3

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

552

55.30

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

55.21*

5520

55.22

5520

55.9

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

559

55.90

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

55.23*

5590

56

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

56.1

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

561

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

55.30

5610

56.2

Постачання готових страв

562

56.21

Постачання готових страв для подій

55.52*

5621

56.29

Постачання інших готових страв

55.51

5629

55.52*

5629

56.3

Обслуговування напоями

563

56.30

Обслуговування напоями

55.40

5630

J

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

J

58

Видавнича діяльність

58

58.1

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

581

58.11

Видання книг

22.11*

5811

72.40*

5811

58.12

Видання довідників і каталогів

22.11*

5812

72.40*

5812

58.13

Видання газет

22.12

5813*

72.40*

5813*

58.14

Видання журналів і періодичних видань

22.13

5813*

72.40*

5813*

58.19

Інші види видавничої діяльності

22.15

5819

22.22*

5819

72.40*

5819

58.2

Видання програмного забезпечення

582

58.21

Видання комп’ютерних ігор

72.21*

5820*

72.40*

5820*

58.29

Видання іншого програмного забезпечення

72.21*

5820*

72.40*

5820*

59

Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

59.1

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

591

59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

92.11*

5911

92.20*

5911

59.12

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

92.11*

5912

59.13

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

92.12

5913

59.14

Демонстрація кінофільмів

92.13

5914

59.2

Видання звукозаписів

592

59.20

Видання звукозаписів

22.14

5920

72.40*

5920

74.87*

5920

92.11*

5920

92.20*

5920

60

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

60.1

Діяльність у сфері радіомовлення

601

60.10

Діяльність у сфері радіомовлення

64.20*

6010

72.40*

6010

92.20*

6010

60.2

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

602

60.20

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

64.20*

6020

72.40*

6020

92.20*

6020

61

Телекомунікації (електрозв’язок)

61

61.1

Діяльність у сфері проводового електрозв’язку

611

61.10

Діяльність у сфері проводового електрозв’язку

64.20*

6110

61.2

Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку

612

61.20

Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку

64.20*

6120

61.3 

Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку    

613 

61.30

Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку

64.20*

6130

61.9

Інша діяльність у сфері електрозв’язку

619

61.90

інша діяльність у сфері електрозв’язку

64.20*

6190

62

Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність

62

62.0

Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність

620

62.01

Комп’ютерне програмування

72.21*

6201

72.22*

6201

72.40*

6201

62.02

Консультування з питань інформатизації

72.10

6202*

72.22*

6202*

62.03

Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням

72.30*

6202*

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

30.02*

6209

72.22*

6209

72.60

6209

63

Надання інформаційних послуг

63

63.1

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали

631

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

72.30*

6311

72.40*

6311

63.12

Веб-портали

72.40*

6312

63.9

Надання інших інформаційних послуг

639

63.91

Діяльність інформаційних агентств

92.40*

6391

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

74.87*

6399

K

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

K

64

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

64

64.1

Грошове посередництво

641

64.11

Діяльність центрального банку

65.11

6411

64.19

Інші види грошового посередництва

65.12

6419

64.2

Діяльність холдингових компаній

642

64.20

Діяльність холдингових компаній

65.23*

6420

74.15*

6420

64.3

Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

643

64.30

Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

65.23*

6430

64.9

Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

649

64.91

Фінансовий лізинг

65.21

6491

64.92

Інші види кредитування

65.22*

6492

64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

65.22*

6499

65.23*

6499

65

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування

65

65.1

Страхування

651

65.11

Страхування життя

66.01*

6511

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

66.03*

6512

65.2

Перестрахування

652

65.20

Перестрахування

66.01*

6520

66.02*

6520

66.03*

6520

65.3

Недержавне пенсійне забезпечення

653

65.30

Недержавне пенсійне забезпечення

66.02*

6530

66

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

66

66.1

Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

661

66.11

Управління фінансовими ринками

67.11

6611

66.12

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

67.12*

6612

67.13*

6612

66.19

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

67.13*

6619

66.2

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

662

66.21

Оцінювання ризиків та завданої шкоди

67.20*

6621

66.22

Діяльність страхових агентів і брокерів

67.20*

6622

66.29

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

67.20*

6629

66.3

Управління фондами

663

66.30

Управління фондами

67.12*

6630

L

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

L

68

Операції з нерухомим майном

68

68.1

Купівля та продаж власного нерухомого майна

681*

68.10

Купівля та продаж власного нерухомого майна

70.12

6810*

68.2

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

681*

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.20

6810*

68.3

Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

682

68.31

Агентства нерухомості

70.31

6820*

68.32

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

70.32*

6820*

M

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

M

69

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

69.1

Діяльність у сфері права

691

69.10

Діяльність у сфері права

74.11

6910

69.2

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

692

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

74.12

6920

70

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

70.1

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

701

70.10

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

74.15*

7010

70.2

Консультування з питань керування

702

70.21

Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю

74.14*

7020*

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

05.01*

7020*

74.14*

7020*

71

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

71.1

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування

711

71.11

Діяльність у сфері архітектури

74.20*

7110*

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.20*

7110*

71.2

Технічні випробування та дослідження

712

71.20

Технічні випробування та дослідження

74.30

7120

72

Наукові дослідження та розробки

72

72.1

Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

721

72.11

Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій

73.10*

7210*

72.19

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

73.10*

7210*

72.2

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

722

72.20

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

73.10*

7220

73.20*

7220

73

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку

73

73.1

Рекламна діяльність

731

73.11

Рекламні агентства

74.40*

7310*

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

74.40*

7310*

73.2

Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки

732

73.20

Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки

74.13

7320

74

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

74.1

Спеціалізована діяльність із дизайну

741

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

74.87*

7410

74.2

Діяльність у сфері фотографії

742

74.20

Діяльність у сфері фотографії

74.20*

7420

74.81

7420

92.40*

7420

74.3

Надання послуг перекладу

749*

74.30

Надання послуг перекладу

74.85*

7490*

74.9

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

749*

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

63.40*

7490*

74.14*

7490*

74.20*

7490*

74.60*

7490*

74.87*

7490*

75

Ветеринарна діяльність

75

75.0

Ветеринарна діяльність

750

75.00

Ветеринарна діяльність

85.20

7500

N

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

N

77

Оренда, прокат і лізинг

77

77.1

Надання в оренду автотранспортних засобів

771

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

71.10

7710*

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

71.21*

7710*

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

772

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

71.40*

7721

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

71.40*

7722

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

71.40*

7729

77.3

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів

773

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

71.31

7730*

77.32

Надання в оренду будівельних машин і устатковання

71.32*

7730*

77.33

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютери

71.33

7730*

77.34

Надання в оренду водних транспортних засобів

71.22

7730*

77.35

Надання в оренду повітряних транспортних засобів

71.23

7730*

77.39

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.

71.21*

7730*

71.32*

7730*

71.34

7730*

77.4

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

774

77.40

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

74.87*

7740

78

Діяльність із працевлаштування

78

78.1

Діяльність агентств працевлаштування

781

78.10

Діяльність агентств працевлаштування

74.50*

7810

92.72*

7810

78.2

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

782

78.20

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

74.50*

7820

78.3

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

783

78.30

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

74.50*

7830

79

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов’язана з цим діяльність

79

79.1

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів

791

79.11

Діяльність туристичних агентств

63.30*

7911

79.12

Діяльність туристичних операторів

63.30*

7912

79.9

Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність

799

79.90

Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність

63.30*

7990

69.32*

7990

92.34*

7990

92.62*

7990

92.72*

7990

80

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

80.1

Діяльність приватних охоронних служб

801

80.10

Діяльність приватних охоронних служб

74.60*

8010

80.2

Обслуговування систем безпеки

802

80.20

Обслуговування систем безпеки

45.31*

8020

74.60*

8020

80.3

Проведення розслідувань

803

80.30

Проведення розслідувань

74.60*

8030

81

Обслуговування будинків і територій

81

81.1

Комплексне обслуговування об’єктів

811

81.10

Комплексне обслуговування об’єктів

70.32*

8110

75.14*

8110

81.2

Діяльність із прибирання

812

81.21

Загальне прибирання будинків

74.70*

8121

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів

74.70*

8129*

81.29

Інші види діяльності із прибирання

74.70*

8129*

90.03*

8129*

81.3

Надання ландшафтних послуг

813

81.30

Надання ландшафтних послуг

01.41*

8130

82

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

82.1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність

821

82.11

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

74.85*

8211

82.19

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

64.11*

8219

74.85*

8219

82.2

Діяльність телефонних центрів

822

82.20

Діяльність телефонних центрів

74.86

8220

82.3

Організування конгресів і торговельних виставок

823

82.30

Організування конгресів і торговельних виставок

74.87*

8230

82.9

Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

829

82.91

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій

74.87*

8291

82.92

Пакування

74.82

8292

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

74.85*

8299

74.87*

8299

75.13*

8299

O

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

O

84

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

84

84.1

Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління

841

84.11

Державне управління загального характеру

75.11

8411

75.14*

8411

84.12

Регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування

75.12

8412

84.13

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

75.13*

8413

84.2 

Надання державних послуг суспільству в цілому    

842 

84.21

Міжнародна діяльність

75.21*

8421

84.22

Діяльність у сфері оборони

75.22

8422

84.23

Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

75.23

8423*

84.24

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

75.24

8423*

84.25

Діяльність пожежних служб

75.25

8423*

84.3 

Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування    

843 

84.30

Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування

75.30

8430

P

ОСВІТА

P

85

Освіта

85

85.1

Дошкільна освіта

851

85.10

Дошкільна освіта

80.10*

8510*

85.2

Початкова освіта

851

85.20

Початкова освіта

80.10*

8510*

85.3

Середня освіта

852

85.31

Загальна середня освіта

80.21

8521

85.32

Професійно-технічна освіта

63.22*

8522

63.23*

8522

80.22

8522

80.42*

8522

85.4

Вища освіта

853

85.41

Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу

80.30*

8530*

85.42

Вища освіта

80.30*

8530*

85.5

Інші види освіти

854

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

80.42*

8541

92.62*

8541

93.05*

8541

85.52

Освіта у сфері культури

80.42*

8542

92.34*

8542

85.53

Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів

80.41

8549*

85.59

Інші види освіти, н. в. і. у.

80.42*

8549*

85.6

Допоміжна діяльність у сфері освіти

855

85.60

Допоміжна діяльність у сфері освіти

74.14*

8550

Q

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Q

86

Охорона здоров’я

86

86.1

Діяльність лікарняних закладів

861

86.10

Діяльність лікарняних закладів

85.11*

8610

86.2

Медична та стоматологічна практика

862

86.21

Загальна медична практика

85.12*

8620*

86.22

Спеціалізована медична практика

85.12*

8620*

86.23

Стоматологічна практика

85.13*

8620*

86.9

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

869

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

85.14*

8690

87

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

87.1

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

871

87.10

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

85.14*

8710

87.2

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію

872

87.20

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію

85.11*

8720

85.14*

8720

85.31*

8720

87.3

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

873

87.30

Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

85.14*

8730

85.31*

8730

87.9

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

879

87.90

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

85.31*

8790

88

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

88.1

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

881

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

85.32*

8810

88.9

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання

889

88.91

Денний догляд за дітьми

85.32*

8890*

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.

75.21*

8890*

85.32*

8890*

R

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

R

90

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

90.0

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

900

90.01

Театральна та концертна діяльність

92.31*

9000*

92.34*

9000*

90.02

Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів

92.31*

9000*

92.32*

9000*

92.34*

9000*

90.03

Індивідуальна мистецька діяльність

92.31*

9000*

92.40*

9000*

90.04

Функціювання театральних і концертних залів

92.32*

9000*

91

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

91.0

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

910

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

75.14*

9101

92.51

9101

91.02

Функціювання музеїв

92.52*

9102*

91.03

Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури

92.52*

9102*

91.04

Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників

92.53

9103

92

Організування азартних ігор

92

92.0

Організування азартних ігор

920

92.00

Організування азартних ігор

92.71

9200

93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

93.1

Діяльність у сфері спорту

931

93.11

Функціювання спортивних споруд

92.61

9311*

92.62*

9311*

93.12

Діяльність спортивних клубів

92.62*

9312

93.13

Діяльність фітнес-центрів

93.04*

9311*

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

92.62*

9319

93.2

Організування відпочинку та розваг

932

93.21

Функціювання атракціонів і тематичних парків

92.33

9321

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

92.34*

9329

92.62*

9329

92.72*

9329

S

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

S

94

Діяльність громадських організацій

94

94.1

Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій

941

94.11

Діяльність організацій промисловців і підприємців

91.11

9411

94.12

Діяльність професійних громадських організацій

91.12

9412

94.2

Діяльність професійних спілок

942

94.20

Діяльність професійних спілок

91.20

9420

94.9

Діяльність інших громадських організацій

949

94.91

Діяльність релігійних організацій

91.31

9491

94.92

Діяльність політичних організацій

91.32

9492

94.99

Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

01.50*

9499

91.33

9499

95

Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

95.1

Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку

951

95.11

Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання

72.50*

9511

95.12

Ремонт обладнання зв’язку

32.20*

9512

52.74*

9512

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

952

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

52.72*

9521

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

29.32*

9522

52.72*

9522

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

52.71

9523

52.74*

9523

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

36.11*

9524

36.12*

9524

36.13*

9524

36.14*

9524

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

52.73

9529*

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

17.40*

9529*

36.30*

9529*

52.74*

9529*

96

Надання інших індивідуальних послуг

96

96.0

Надання інших індивідуальних послуг

960

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

93.01

9601

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

93.02

9602

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

93.03

9603

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

93.04*

9609*

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

93.05*

9609*

T

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

T

97

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

97

97.0

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

970

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

95.00

9700

98

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання

98

98.1

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання

981

98.10

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання

96.00

9810

98.2 

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання    

982 

98.20

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання

97.00

9820

U

ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ

U

99

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

99

99.0

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

990

99.00

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

99.00

9900____________
* Цим символом позначено часткову (неповну) відповідність між позиціями статистичних класифікацій.

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

 

СТАНДАРТНІ УГРУПОВАННЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Таблиця A*10/11

Код A*10/11

Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010

Назва

1

A

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

2

B, C, D та E

Переробна промисловість, добувна промисловість, розроблення кар’єрів та інша промисловість

2a

C

З них:
Переробна промисловість

3

F

Будівництво

4

G, H та I

Оптова та роздрібна торгівля, транспорт і складське господарство, тимчасове розміщування й організація харчування

5

J

Інформація та телекомунікації

6

K

Фінансова та страхова діяльність

7

L

Операції з нерухомим майном1

8

M та N

Професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9

O, P та Q

Державне управління й оборона, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

10

R, S, T та U

Інші послуги
____________
1 У тому числі нарахована орендна плата за житло, використовуване власниками.

Таблиця A*38

Код A*38

Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010

Розділи

1

A

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

01 — 03

2

B

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

05 — 09

3

CA

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10 — 12

4

CB

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13 — 15

5

CC

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16 — 18

6

CD

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

7

CE

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

8

CF

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

9

CG

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22 + 23

10

CH

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24 + 25

11

CI

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

26

12

CJ

Виробництво електричного устатковання

27

13

CK

Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.

28

14

CL

Виробництво транспортних засобів

29 + 30

15

CM

Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устатковання

31 — 33

16

D

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

35

17

E

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

36 — 39

18

F

Будівництво

41 — 43

19

G

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

45 — 47

20

H

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

49 — 53

21

I

Тимчасове розміщування й організація харчування

55 + 56

22

JA

Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення

58 — 60

23

JB

Телекомунікації (електрозв’язок)

61

24

JC

Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62 + 63

25

K

Фінансова та страхова діяльність

64 — 66

26

L

Операції з нерухомим майном2

68

27

MA

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження

69 — 71

28

MB

Наукові дослідження та розробки

72

29

MC

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

73 — 75

30

N

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

77 — 82

31

O

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

84

32

P

Освіта

85

33

QA

Охорона здоров’я

86

34

QB

Надання послуг догляду та соціальної допомоги

87 + 88

35

R

Мистецтво, розваги та відпочинок

90 — 93

36

S

Надання інших видів послуг

94 — 96

37

T3

Діяльність домашніх господарств

97 + 982

38

U3

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

992

____________
2 У тому числі нарахована орендна плата за житло, використовуване власниками.
3 Уся секція U та частина секції T (розділ 98) не входять у межі виробничої діяльності за СНР і в поданні даних СНР будуть порожніми, але їх вносять до таблиці для повноти інформації.
Украина онлайн